ETO Cadet v1

Subic Bay Freeport Zone, Philippines